Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын жарандарынын ортосунда гана пайда болгон маселелер анын жайгашкан жеринен, Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан чет элдик же жарандыгы жок адамдан, жана мамлекеттик бийлик органдарынан, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынан жана кызмат адамдарынан көз каранды эмес.