Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Акыйкатчыга болгон кайрылуу адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин бузулгандыгы аныкталган күндөн тартып, бир жыл аралыгында кат жүзүндө берилет. Өзгөчө учурларда бул мөөнөт Акыйкатчы тарабынан узартылышы мүмкүн, бирок эки жылдан ашпаган убакытка.