Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Арыздар жана даттануулар мамлекеттик алымга тиешелүү эмес. Кызыкдар адамга Акыйкатчы тарабынан көрсөтүлгөн кызматтар кайтарымсыз болуп эсептелет.