Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдарында, Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган эл аралык келишимдерде жана макулдашууларда көрсөтүлгөн адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин коргоо;

2) Ушул Мыйзамдын 2-беренесинде көрсөтүлгөн жактар тарабынан адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин сактоо жана сыйлоо;

3) адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктеринин бузулушун алдын алуу же аларды калыбына келтирүүгө көмөктөшүү;

4) Адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Конституцияга, бул багыттагы эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүүгө  көмөктөшүү;

5) Адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктерин коргоо жаатында эл аралык кызматташтыктарды жакшыртуу жана андан ары өнүктүрүү;

6) Адамдар тарабынан өздөрүнүн укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашырууга байланыштуу басмырлоолордун бардык түрлөрүн алдын алуу;

7) Калктын укуктук жактан маалымдар болушуна жана жеке адамдар туурасындагы купуя маалыматтарды коргоого көмөктөшүү.