Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Талас ш., Бердике баатыр көчөсү 287, инд.722720

Узакбаева Жакшыгүл Аскарбековна

КР Акыйкатчысынын Ыйгарым өкүлү

 

ф.(03422) 5-42-70

(0777) 66-38-64,

(0701) 04-44-88

Такеев Мураскан Маматович

Вакансия

Жетектөөчү адис

Адис

 

ф.(03422) 5-42-70

 

(0552) 02-02-37