Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

г.Талас, ул.Ленина 257, инд.722720

Узакбаева Жакшыгул Аскарбековна

Уполномоченная 

Акыйкатчы КР

ф.(03422) 5-42-70

(0777) 66-38-64,

(0701) 04-44-88

Такеев Мураскан Маматович

Ведущий специалист

ф.(03422) 5-42-70

(0552) 02-02-37