Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Kyrgyz Republic Akyikatchy (Ombudsman)
The parliamentary control of the compliance with human rights and freedoms of the citizens of the Kyrgyz Republic is performed by the Akyikatchy (Ombudsman)

 

Эсселердин темалары

 

Эсселердин темалары

Эссенин темасы (кыргыз тилинде)

Темы эссе (на русском языке)

Акыйкатчы Аппаратынын Аппарат жетекчиси

 

1.         Кыргыз Республикасындагы бюджеттик тутумдун принциптери жана бюджетти программанын негизинде түзүү.

2.         Стамбул протоколунун максаты жана койгон маселелери.

3.         “Париж принциптерине” ылайык Омбудсмен (Акыйкатчы) институтунун ролу жана адамдын укуктарын коргоодо жана коргоо жагынан иш жүргүзгөн улуттук мекемелердин статусуна тиешелүү принциптер (Париж принциптери).

4.         Улуттук укук коргоо мекемелеринин жана Парламенттердин өз ара аракеттенүүсү жөнүндө Белград принциптери.

5.         Биздин дүйнө таануу: БУУ күн тартиби 2030-жылга чейинки мезгил ичинде туруктуу өнүгүү жаатында.

1.         Принцип бюджетной системы и бюджетирование на программной основе в Кыргызской Республике.

 

2.         Цели и задачи Стамбульского протокола.

3.         Роль Института Омбудсмена (Акыйкатчы) в соответствии с «Парижскими принципами» и принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы).

4.         Белградские принципы о взаимодействии Национальных правозащитных учреждений и Парламентов.

 

5.         Преобразование нашего мира: повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.