Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

1) Адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктеринин бузулушу аныкталган учурда аны жоюу боюнча чаралардын бир айлык мөөнөтүн кабыл алуу үчүн мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына, аларда иштеген кызмат адамдарына Акыйкатчынын сунушу;

2) Мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына, ишканаларга, менчигинин түрүнө карабастан мекемелерге жана уюмдарга, адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктерин бузган кызматтык адамдарга жана кызматкерлерге карата тартиптик жана административдик чара көрүү жөнүндө өтүнүчү менен Акыйкатчынын сунушу.

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдарында, Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган эл аралык келишимдерде жана макулдашууларда көрсөтүлгөн адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин коргоо;

2) Ушул Мыйзамдын 2-беренесинде көрсөтүлгөн жактар тарабынан адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин сактоо жана сыйлоо;

3) адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктеринин бузулушун алдын алуу же аларды калыбына келтирүүгө көмөктөшүү;

4) Адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Конституцияга, бул багыттагы эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүүгө  көмөктөшүү;

5) Адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктерин коргоо жаатында эл аралык кызматташтыктарды жакшыртуу жана андан ары өнүктүрүү;

6) Адамдар тарабынан өздөрүнүн укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашырууга байланыштуу басмырлоолордун бардык түрлөрүн алдын алуу;

7) Калктын укуктук жактан маалымдар болушуна жана жеке адамдар туурасындагы купуя маалыматтарды коргоого көмөктөшүү.

Арыздар жана даттануулар мамлекеттик алымга тиешелүү эмес. Кызыкдар адамга Акыйкатчы тарабынан көрсөтүлгөн кызматтар кайтарымсыз болуп эсептелет.

Акыйкатчыга болгон кайрылуу адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин бузулгандыгы аныкталган күндөн тартып, бир жыл аралыгында кат жүзүндө берилет. Өзгөчө учурларда бул мөөнөт Акыйкатчы тарабынан узартылышы мүмкүн, бирок эки жылдан ашпаган убакытка.

Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын жарандарынын ортосунда гана пайда болгон маселелер анын жайгашкан жеринен, Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан чет элдик же жарандыгы жок адамдан, жана мамлекеттик бийлик органдарынан, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынан жана кызмат адамдарынан көз каранды эмес.